HTML TextBox'u HTML editörüne çevirme

HTML TextBox'u HTML editörüne çevirme

HTML TextBox'a basit metin editörü eklemenin nasıl yapılacağını görelim. Bunun için Tinymce kullanacağız.

Selamlar arkadaşlar

Bu dersimizde bit TextBox'a basit bir HTML editörüne nasıl çeviririz onu görelim.

Bunun için Tinymce kullanacağız. Resmi sitesinden daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.Bunun için projenize dosya eklemenize gerek yok. Aslında eski versiyonlarında vardı. Bendeki versiyon 2 idi ama baktım ki 4'ü çıkmış bende 4'e geçtim hemen :) O yüzden versiyon 4'ü anlatacağım. Yapmanız gereken şey çok basit;

<head> </head>  tagları arasına aşağıdaki kodu ekleyin.

<script type="text/javascript" src='//cdn.tinymce.com/4/tinymce.min.js'></script>
  <script type="text/javascript">
    tinymce.init({
      selector: '.Editor',
      theme: 'modern',
      height: 300,
      plugins: [
       'advlist autolink link image lists charmap print preview hr anchor pagebreak spellchecker',
       'searchreplace wordcount visualblocks visualchars code fullscreen insertdatetime media nonbreaking',
       'save table contextmenu directionality emoticons template paste textcolor'
      ],
      content_css: 'css/content.css',
      toolbar: 'insertfile undo redo | styleselect | bold italic | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | link image | print preview media fullpage | forecolor backcolor emoticons'
    });
  </script>

Sonrasında ise sayfasınıza bir texbox ekleyin ve CssClass'ına "Editor" yazın ve artık sizinde bir HTML Editörünüz var . okuduğum kadarı ile input yada textarea gibi controllere de ekleyebiliyorsunuz.

Aytınılı bilgi için https://www.tinymce.com/

http://mustafabukulmez.com/

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git