Görev Yöneticisi yapalım

Basitce bir görev yöneticisi ve bilgisayar kısayollarını kullananlara bilgisayarı kapat yenile restart çek komutları verelim.

Basitce bir görev yöneticisi ve bilgisayar kısayollarını kullananlara bilgisayarı kapat yenile restart çek komutları verelim.

Öncelikle Görev Yöneticisinin bir benzerini formumuzda şekillendirelim.

Örneğin aşağıdaki gibi:Şimdi Forumumuz için 3 tane module ekleyelim:

1. Modülümüze Kütüphaneleri(API TANIMLAMALARI) tanıtalım


Public Declare Function RegisterServiceProcess Lib "kernel32" (ByVal ProcessID As Long, ByVal ServiceFlags As Long) As Long

Declare Function GetCurrentProcessId Lib "kernel32" () As Long

Declare Function TerminateProcess Lib "kernel32" (ByVal ApphProcess As Long, ByVal uExitCode As Long) As Long

Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal blnheritHandle As Long, ByVal dwAppProcessId As Long) As Long

Declare Function ProcessFirst Lib "kernel32" Alias "Process32First" (ByVal hSnapshot As Long, uProcess As PROCESSENTRY32) As Long

Declare Function ProcessNext Lib "kernel32" Alias "Process32Next" (ByVal hSnapshot As Long, uProcess As PROCESSENTRY32) As Long

Declare Function CreateToolhelpSnapshot Lib "kernel32" Alias "CreateToolhelp32Snapshot" (ByVal lFlags As Long, lProcessID As Long) As Long

Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As LongConst MAX_PATH& = 260Type PROCESSENTRY32

dwSize As Long

cntUsage As Long

th32ProcessID As Long

th32DefaultHeapID As Long

th32ModuleID As Long

cntThreads As Long

th32ParentProcessID As Long

pcPriClassBase As Long

dwFlags As Long

szexeFile As String * MAX_PATH

End Type2. Modülümüze ise taskmgr'yi çağırmak için regedit'te bulunan kaydı ve özellikleri tanıtalım.


Public Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002

Public Const REG_SZ = 1 ' Unicode kodumuz

Public Const REG_DWORD = 4 ' 32-bit sayımız 4 tür arkadaşlar (sanalkurs.net)

Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

Declare Function RegOpenKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long

Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal lpreserved As Long, lpType As Long, lpData As Any, lpcbData As Long) As Long

Declare Function GetComputerNameA Lib "kernel32" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As LongVe gelelim en önemli modüle: Burada klavye hareketleri, mause hareketleri ve çalışan programları programa atacağız. Formda kullanacağımız butonlar için de tabi. Ben burada yeniden başlat, bilgisayar kapat gibi komutları da vermiş bulunuyorum. Siz de isterseniz ek butonlar koyabilirsiniz forma.


Dim a123

Private Declare Function EnableWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal fEnable As Long) As Long

Private Const SND_APPLICATION = &H80

Private Const SND_ALIAS = &H10000

Private Const SND_ALIAS_ID = &H110000

Private Const SND_ASYNC = &H1

Private Const SND_FILENAME = &H20000

Private Const SND_LOOP = &H8

Private Const SND_MEMORY = &H4

Private Const SND_NODEFAULT = &H2

Private Const SND_NOSTOP = &H10

Private Const SND_NOWAIT = &H2000

Private Const SND_PURGE = &H40

Private Const SND_RESOURCE = &H40004

Private Const SND_SYNC = &H0

Private Declare Function PlaySound Lib "winmm.dll" Alias "PlaySoundA" (ByVal lpszName As String, ByVal hModule As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long

Private Declare Function PathFileExists Lib "shlwapi.dll" Alias "PathFileExistsA" (ByVal pszPath As String) As Long

Private Declare Function ShowCursor Lib "user32" (ByVal bShow As Long) As Long

Private Declare Function SHShutDownDialog Lib "shell32" Alias "#60" (ByVal YourGuess As Long) As Long

Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)

Private Declare Function RegOpenKeyExA Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, ByVal samDesired As Long, phkResult As Long) As Long

Private Declare Function RegSetValueExA Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, ByVal dwType As Long, ByVal lpValue As String, ByVal cbData As Long) As Long

Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long

Private Declare Function RegisterServiceProcess Lib "kernel32.dll" (ByVal dwProcessID As Long, ByVal dwType As Long) As Long

Private Declare Function Getasynckeystate Lib "user32" Alias "GetAsyncKeyState" (ByVal VKEY As Long) As Integer

Private Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer

Private Declare Function SHEmptyRecycleBin Lib "shell32.dll" Alias "SHEmptyRecycleBinA" (ByVal hwnd As Long, ByVal pszRootPath As String, ByVal dwFlags As Long) As Long

Const SHERB_NOCONFIRMATION = &H1

Const SHERB_NOPROGRESSUI = &H2

Const SHERB_NOSOUND = &H4

Private Const SPI_SETSCREENSAVEACTIVE = 17

Private Const SPIF_UPDATEINIFILE = &H1

Private Const SPIF_SENDWININICHANGE = &H2

Const Internet_Autodial_Force_Unattended As Long = 2

Private Declare Function InternetAutodial Lib "wininet.dll" (ByVal dwFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long

Private Declare Function InternetAutodialHangup Lib "wininet.dll" (ByVal dwReserved As Long) As Long

Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction As Long, ByVal uParam As Long, ByVal lpvParam As Long, ByVal fuWinIni As Long) As Long

Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As Long

Dim retval

Private Declare Function SetCursorPos Lib "user32.dll" (ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long

Private Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long

Private Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long

Private Declare Function GetWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal wCmd As Long) As Long

Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long

Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32" (ByVal xPoint As Long, ByVal yPoint As Long) As Long

Private Type POINTAPI

    x As Long

    y As Long

End Type

Private XT(1) As Single, YT As Single, M As Single

Private XScreen As Single, YScreen As Single

Private i As Integer, II As Integer

Private Const MAX_DELOCATION = 250

Private Const PUPIL_DISTANCE = 30

Option Explicit

Dim timeval

Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32.dll" () As Long

Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long

Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

Const conHwndTopmost = -1

Const conHwndNoTopmost = -2

Const conSwpNoActivate = &H10

Const conSwpShowWindow = &H40

Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)

Const KEYEVENTF_KEYUP = &H2

Const VK_LWIN = &H5B

Private Const EWX_SHUTDOWN As Long = 1

Private Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" (ByVal dwOptions As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long

Private Const EWX_REBOOT As Long = 2

Private Const EWX_LOGOFF As Long = 0

Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long

Const conSwNormal = 1

Private Const SW_SHOW = 5

Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long

Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As LongDim dgf

Const SPI_SCREENSAVERRUNNING = 97

Private Declare Function BringWindowToTop Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long) As Long

Const SWP_HIDEWINDOW = &H80

Const SWP_SHOWWINDOW = &H40

Private Type NOTIFYICONDATA

   cbSize As Long

   hwnd As Long

   uId As Long

   uFlags As Long

   uCallBackMessage As Long

   hIcon As Long

   szTip As String * 64

End TypePrivate Const NIM_ADD = &H0

Private Const NIM_MODIFY = &H1

Private Const NIM_DELETE = &H2Private Const WM_MOUSEMOVE = &H200Private Const NIF_MESSAGE = &H1

Private Const NIF_ICON = &H2

Private Const NIF_TIP = &H4

Private Const WM_LBUTTONDBLCLK = &H203

Private Const WM_LBUTTONDOWN = &H201

Private Const WM_LBUTTONUP = &H202Private Const WM_RBUTTONDBLCLK = &H206

Private Const WM_RBUTTONDOWN = &H204

Private Const WM_RBUTTONUP = &H205

Private Declare Function MoveFile Lib "kernel32.dll" Alias "MoveFileA" (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String) As Long

Private Declare Function CopyFile Lib "kernel32.dll" Alias "CopyFileA" (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String, ByVal bFailIfExists As Long) As Long

Private Declare Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32" Alias "Shell_NotifyIconA" (ByVal dwMessage As Long, pnid As NOTIFYICONDATA) As Boolean

Private Declare Function DeleteFile Lib "kernel32.dll" Alias "DeleteFileA" (ByVal lpFileName As String) As Long

Dim nid As NOTIFYICONDATA

Private Declare Function SwapMouseButton Lib "user32.dll" (ByVal bSwap As Long) As LongPrivate Sub UserControl_Resize()

'UserControl.Width = 500(isteğe göre bu kısmı düzenleyebilirsiniz)

'UserControl.Height = 500(isteğe bağlı sanalkurs.net)

End Sub

Function ShutDown()

Dim lngresult

lngresult = ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN, 0&)

End Function

Function Restart()

Dim lngresult

lngresult = ExitWindowsEx(EWX_REBOOT, 0&)

End Function

Function LogOff()

Dim lngresult

lngresult = ExitWindowsEx(EWX_LOGOFF, 0&)

End Function

Function TaskBarHide()

Dim rtn

rtn = FindWindow("Shell_traywnd", "")

Call SetWindowPos(rtn, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_HIDEWINDOW)

End Function

Function TaskBarShow()

Dim rtn As Long

rtn = FindWindow("Shell_traywnd", "")

Call SetWindowPos(rtn, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_SHOWWINDOW)

End Function

Function ScreenSaverOn()

ToggleScreenSaverActive (True)

End Function

Function ScreenSaverOff()

ToggleScreenSaverActive (False)

End Function

Public Function ToggleScreenSaverActive(Active As Boolean) _

   As Boolean

Dim lActiveFlag As Long

Dim retval As LonglActiveFlag = IIf(Active, 1, 0)

retval = SystemParametersInfo(SPI_SETSCREENSAVEACTIVE, _

   lActiveFlag, 0, 0)

ToggleScreenSaverActive = retval > 0End Function

Function DesktopIconsShow()

Dim hwnd As Long

hwnd = FindWindowEx(0&, 0&, "Progman", vbNullString)

ShowWindow hwnd, 5

End Function

Function DesktopIconsHide()

Dim hwnd As Long

hwnd = FindWindowEx(0&, 0&, "Progman", vbNullString)

ShowWindow hwnd, 0

End Function

Function ALT_CTRL_DEL_Enabled()

callme (False)

End Function

Function ALT_CTRL_DEL_Disabled()

callme (True)

End Function

Private Sub callme(huh As Boolean)

Dim gd

gd = SystemParametersInfo(97, huh, CStr(1), 0)

End Sub

Function OpenCDROM()

Dim lngReturn As Long

Dim strReturn As Long

lngReturn = mciSendString("set CDAudio door open", strReturn, 127, 0)

End Function

Function MinimizeAll()

Call keybd_event(VK_LWIN, 0, 0, 0)

Call keybd_event(77, 0, 0, 0)

Call keybd_event(VK_LWIN, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0)

End Function

Function OpenExplore()

Call keybd_event(VK_LWIN, 0, 0, 0)

    Call keybd_event(69, 0, 0, 0)

    Call keybd_event(VK_LWIN, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0)

End Function

Function FindFiles()

Call keybd_event(VK_LWIN, 0, 0, 0)

    Call keybd_event(70, 0, 0, 0)

    Call keybd_event(VK_LWIN, 1, KEYEVENTF_KEYUP, 0)

End FunctionFunction InternetConnect()

Dim lResult As Long

lResult = InternetAutodial(Internet_Autodial_Force_Unattended, "0&")

End Function

Function InternetDiconnect()

Dim lResult As Long

lResult = InternetAutodialHangup(0&)

End FunctionFunction Add_Remove()

Dim dblreturn

dblreturn = Shell("rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,1", 5)

End FunctionFunction Add_HardWare()

Dim dblreturn

dblreturn = Shell("rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl @1", 5)

End FunctionFunction Time_Date_Settings()

Dim dblreturn

dblreturn = Shell("rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl", 5)

End FunctionFunction Regional_Settings()

Dim dblreturn

dblreturn = Shell("rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,1", 5)

End FunctionFunction Display_Settings()

Dim dblreturn

dblreturn = Shell("rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0", 5)

End FunctionFunction Internet_Settings()

Dim dblreturn

dblreturn = Shell("rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,0", 5)

End FunctionFunction Keyboard_Settings()

Dim dblreturn

dblreturn = Shell("rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1", 5)

End FunctionFunction Mouse_Settings()

Dim dblreturn

dblreturn = Shell("rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0", 5)

End Function

Function Modem_Settings()

Dim dblreturn

dblreturn = Shell("rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL modem.cpl", 5)

End Function

Function System_Settings()

Dim dblreturn

dblreturn = Shell("rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,1", 5)

End Function

Function Network_Settings()

Dim dblreturn

dblreturn = Shell("rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL netcpl.cpl", 5)

End Function

Function Password_Settings()

Dim dblreturn

dblreturn = Shell("rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL password.cpl", 5)

End Function

Function Sounds_Settings()

Dim dblreturn

dblreturn = Shell("rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl @1", 5)

End Function

Function ShowAbout()

Dim about

about = MsgBox("Bu Program Sanalkurs.Net Üyeleri için Hazırlanmıştır dersimlinan@gmail.com", vbOKOnly + vbInformation, "About")End Function

Function Copy_File(FileToCopy, Destination)

retval = CopyFile(FileToCopy, Destination, 1)

End Function

Function Delete_File(file)

retval = DeleteFile(file)

End Function

Function Move_File(FileToMove, Destination)

retval = MoveFile(FileToMove, Destination)

End Function

Function FlipMouseButtons()

retval = SwapMouseButton(0)

End Function

Function FormOnTop(Form, x, y, Width, Height)

Dim hnd

hnd = Form.hwnd

SetWindowPos hnd, conHwndTopmost, x, y, Width, Height, conSwpNoActivate Or conSwpShowWindow

End Function

Function Sleep_Millisecs(LengthInMilliseconds)

Sleep (LengthInMilliseconds)

End Function

Function ShutDown_DIALOG()

ShutDown_DIALOG = SHShutDownDialog(0)

End Function

Function Cursor_Show()

ShowCursor (True)

End Function

Function Cursor_Hide()

ShowCursor (False)

End FunctionFunction Path_Exist(path)

Path_Exist = PathFileExists("path")

End Function

Function PlayWAVFile(file)

PlaySound file, ByVal 0&, SND_FILENAME Or SND_ASYNC

End Function

Function EnableObject(object)

EnableObject = EnableWindow(object.hwnd, True)

End Function

Function DisableObject(object)

DisableObject = EnableWindow(object.hwnd, False)

End FunctionŞimdi formun boş bir yerine tıklayın ve şunları yazın (FORM_LOAD KISMINA DEÐİL).

Aşağıdaki fonksiyonlar ile formunuzu çok profesyonelce geliştirebilirsiniz:


Event ShutDown(ShutDown)

Event Restart(Restart)

Event TaskBarHide(TaskBarHide)

Event LogOff(LogOff)

Event ScreenSaverOn(ScreenSaverOn)

Event ScreenSaverOff(ScreenSaverOff)

Event DesktopIconsHide(DesktopIconsHide)

Event ALTCTRLDELEnabled(ALT_CTRL_DEL_Enabled)

Event ALTCTRLDELDisabled(ALT_CTRL_DEL_Disabled)

Event EmptRecycle(EmptRecycle)

Event MinimizeAll(MinimizeAll)

Event OpenExplore(OpenExplore)

Event FindFiles(FindFiles)

Event OpenInternetBrowser(OpenInternetBrowser)

Event InternetConnect(InternetConnect)

Event InternetDiconnect(InternetDiconnect)

Event SendEmail(SendEmail)

Event AddRemove(Add_Remove)

Event AddHardWare(Add_HardWare)

Event TimeDateSettings(Time_Date_Settings)

Event RegionalSettings(Regional_Settings)

Event DisplaySettings(Display_Settings)

Event InternetSetting(Internet_Settings)

Event KeyboardSettings(Keyboard_Settings)

Event MouseSettings(Mouse_Settings)

Event ModemSettings(Modem_Settings)

Event SystemSettings(System_Settings)

Event NetworkSettings(Network_Settings)

Event PasswordSettings(Password_Settings)

Event SoundsSettings(Sounds_Settings)

Event ShowAbout(ShowAbout)

Event CopyaFile(Copy_File)

Event DeleteaFile(Delete_File)

Event MoveaFile(Move_File)

Event FlipMouseButtons(FlipMouseButtons)

Event FormToTop(FormOnTop)

Event ShutDownDIALOG(ShutDown_DIALOG)

Event SleepMillisecs(Sleep_Millisecs)

Event CursorHidden(Cursor_Hide)

Event CursorShown(Cursor_Show)

Event WAVFilePlayed(PlayWAVFile)

Event ObjectEnabled(EnableObject)

Event ObjectDisabled(DisableObject)Public Function Yenile()

Const PROCESS_ALL_ACCESS = 0

Dim uProcess As PROCESSENTRY32

Dim rProcessFound As Long

Dim hSnapshot As Long

Dim szExename As String

Dim exitCode As Long

Dim myProcess As Long

Dim AppKill As Boolean

Dim appCount As Integer

Dim i As Integer

On Local Error GoTo BittiappCount = 0

Const TH32CS_SNAPPROCESS As Long = 2&uProcess.dwSize = Len(uProcess)

hSnapshot = CreateToolhelpSnapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0&)

rProcessFound = ProcessFirst(hSnapshot, uProcess)

List1.Clear

List2.Clear

Do While rProcessFound

i = InStr(1, uProcess.szexeFile, Chr(0))

szExename = LCase$(Left$(uProcess.szexeFile, i - 1))

List2.AddItem (uProcess.th32ProcessID)

List1.AddItem (szExename)

If Right$(szExename, Len(myName)) = LCase$(myName) Then

Yenile = True

appCount = appCount + 1

myProcess = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, False, uProcess.th32ProcessID)

AppKill = TerminateProcess(myProcess, exitCode)

Call CloseHandle(myProcess)

End If

rProcessFound = ProcessNext(hSnapshot, uProcess)

Loop

Call CloseHandle(hSnapshot)

Bitti:

End FunctionPublic Function NetworkUserName() As String

Dim lpBuff As String * 25

Dim retval As Long

retval = GetUserName(lpBuff, 25)

NetworkUserName = Left(lpBuff, InStr(lpBuff, Chr(0)) - 1)

End FunctionPublic Sub KillProcessById(ProcessID As Long)

Dim hp&

hp& = OpenProcess(1&, -1&, ProcessID)

TerminateProcess hp&, 0&

End SubŞimdi formda list'lere geldi:

İki listbox'a da aşağıdaki aynı kodu yazalım:


List2.ListIndex = List1.ListIndex


Şimdi Foruma İşlemi Sonlandır Butonu Koyalım ve içine

Dim cvb

cvb = MsgBox(List1.List(List1.ListIndex) & vbCrLf & "İşlemi Sonlandırmak Bazı Programların çalışmasını engelleyebilir devam etmek istiyormusun ?? ", vbQuestion + vbYesNo, "Sanalkurs.Net")

If cvb = vbYes Then

KillProcessById List2.List(List2.ListIndex)

End If

YenileYeni görev çalıştırmak için formumuza Yeni Görev butonu ekleyin ve içine de:


Dim program

   program= InputBox("Çalıştırmak istediğiniz programı Yazınız(SANALKURS.net)")

  

    Shell programŞimdi size formu geliştirmek için module yazdığımız:
[*] Yenile
[*] Bilgisayarı kapat
[*] Yeniden başlat
[*] Oturumu Kapat
[*] Hakkınd
[*] Cd-rom aç
[*] İnternete Bağlan
[*] Ctrl_Alt Delete ile formu Çağırma
[*] Ram Bilgileri
[*] Hardisk Bilgileri
[*] E-mail gönder

gibi butonları ve bilgisayar kullanıcı adını labele yazdırabilirsiniz.

Modüle de komutları tanıttığımız için sadece butonlara:


Yenile,ShutDown,Restart,Shell LogOff,About,Call NetworkUserName

LabelNumaranız.Caption = "Kullanıcı Adı"Daha da uzatabilirsiniz. Formun boş yerine yazdığımız kodda hepsi mevcut.


Kolay gelsin...
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git