C# Oyun Kartları Projesi

Herhangi bir amaçla kullanılabilecek, tek kullanımlık, kendi benzersiz kimlik numaralarına sahip (GUID) oyun kartları üreten basit bir uygulama.

Herhangi bir amaçla kullanılabilecek, tek kullanımlık, kendi benzersiz kimlik numaralarına sahip (GUID) olarak üretilen bu kartlar, değerleri ve kimlik numaralarıyla bir veri tabanına kaydedilerek, oyun veya indirim etiketi gibi uygulamalarda kullanılabilir. Barkodlar QRCoder kütüphanesi yardımıyla eklenmektedir.

GameCards.cs: http://www.textsnip.com/nlligc

using System;
using System.Drawing;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace GameCardGenerator
{
  class GameCards
  {
    public static Bitmap Create(
      int width, int height,
      string title, string cost, string guid,
      Color titleColor, Color costColor, Color guidColor, Color qrColor,
      Font titleFont, Font costFont, Font guidFont,
      int qrEccLevel, int qrPpm

    )
    {
      Bitmap bitmap = new Bitmap(width, height);
      using (Graphics g = Graphics.FromImage(bitmap))
      {
        g.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;
        g.TextRenderingHint = System.Drawing.Text.TextRenderingHint.AntiAlias;
        g.Clear(Color.White);

        int w = width, h = height;

        // Outline Border
        Pen borderPen = new Pen(qrColor, 3.0f);
        g.DrawRectangle(borderPen, 1, 1, w - 3, h - 3);

        // Top Background
        float titleBarHeight = h / 7;
        g.FillRectangle(borderPen.Brush, 2, 2, w - 4, titleBarHeight);

        // Title Text
        if (title != "")
        {
          SizeF titleSize = g.MeasureString(title, titleFont);
          float titlePadding = (titleBarHeight - titleSize.Height) / 2.0f + 3;
          PointF titlePoint = new PointF(w / 2 - titleSize.Width / 2, titlePadding);
          g.DrawString(title, titleFont, new SolidBrush(titleColor), titlePoint);
        }
        
        QRCoder.QRCodeGenerator qrGenerator = new QRCoder.QRCodeGenerator();
        QRCoder.QRCodeData qrData = qrGenerator.CreateQrCode(guid, (QRCoder.QRCodeGenerator.ECCLevel)qrEccLevel);
        QRCoder.QRCode qrCode = new QRCoder.QRCode(qrData);
        Bitmap qrBitmap = qrCode.GetGraphic(qrPpm, qrColor, Color.White, false);
        PointF qrPoint = new PointF(w - qrBitmap.Width - titleBarHeight / 2, h / 2 - qrBitmap.Height / 2 + titleBarHeight / 2 - 9);
        g.DrawImage(qrBitmap, qrPoint);

        // Cost Text
        if (cost != "")
        {
          SizeF costSize = g.MeasureString(cost, costFont);

          while (costSize.Width < qrPoint.X)
          {
            costFont = new Font(costFont.FontFamily, costFont.Size + 0.25f, costFont.Style);
            costSize = g.MeasureString(cost, costFont);
          }

          while (costSize.Width > qrPoint.X || costSize.Height > h - titleBarHeight)
          {
            costFont = new Font(costFont.FontFamily, costFont.Size - 0.25f, costFont.Style);
            costSize = g.MeasureString(cost, costFont);
          }

          PointF costPoint = new PointF(qrPoint.X / 2 - costSize.Width / 2, h / 2 - costSize.Height / 2 + titleBarHeight / 2 + 3);
          g.DrawString(cost, costFont, new SolidBrush(costColor), costPoint);
        }

        // Guid Text
        if (guid != "")
        {
          SizeF guidSize = g.MeasureString(guid, guidFont);
          PointF guidPoint = new PointF(w / 2 - guidSize.Width / 2, h - guidSize.Height - 6);
          g.DrawString(guid, guidFont, new SolidBrush(guidColor), guidPoint);
        }
      }

      return bitmap;
    }
  }
}


FormMain.cs: http://www.textsnip.com/vcjdfp

using System;
using System.Drawing.Printing;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace GameCardGenerator
{
  public partial class FormMain : Form
  {
    public FormMain()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private Bitmap createGameCard(string cost = "", string guid = null)
    {
      if (guid == null)
      {
        guid = Guid.NewGuid().ToString();
      }

      return GameCards.Create(pictureBox.Width, pictureBox.Height,
        textTitle.Text, cost, guid,
        fontTitle.Color, fontCost.Color, fontGuid.Color, colorQR.Color,
        fontTitle.Font, fontCost.Font, fontGuid.Font,
        comboQREccLevel.SelectedIndex, (int)numQRPPM.Value);
    }

    Dictionary<string, int> cards = new Dictionary<string, int>();

    private void addCardsToDictionary()
    {
      cards = new Dictionary<string, int>();

      foreach (DataGridViewRow row in dataGridView.Rows)
      {
        if (row.IsNewRow) continue;

        string miktar = row.Cells[0].Value.ToString();
        int adet = int.Parse(row.Cells[1].Value.ToString());

        cards[miktar] = adet;
      }
    }

    private Bitmap createNextCard()
    {
      if (cards.Count > 0)
      {
        string key = cards.First().Key;

        if (cards[key] > 0)
        {
          cards[key]--; if (cards[key] == 0) { cards.Remove(key); }
          return createGameCard(key.ToString());
        }
        else
        {
          cards.Remove(key);
          return createNextCard();
        }
      }
      else
      {
        return null;
      }
    }

    private void FormMain_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      textGuid.Text = Guid.NewGuid().ToString();
      comboQREccLevel.SelectedIndex = 3;
      dataGridView.Rows.Add();
      dataGridView.Rows[0].Cells[0].Value = "1";
      dataGridView.Rows[0].Cells[1].Value = "8";
      dataGridView.Rows.Add();
      dataGridView.Rows[1].Cells[0].Value = "5";
      dataGridView.Rows[1].Cells[1].Value = "8";
    }

    private void btnRandomGuid_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textGuid.Text = Guid.NewGuid().ToString();
    }

    private void btnGenerate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Bitmap bitmap = createGameCard(textCost.Text, textGuid.Text);

      pictureBox.Image = bitmap;

      if (checkGenerateGuid.Checked) { textGuid.Text = Guid.NewGuid().ToString(); }

      if (checkCopy.Checked) { Clipboard.SetImage(bitmap); }
    }

    private void btnTitleFont_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      fontTitle.ShowDialog();
    }

    private void btnCostFont_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      fontCost.ShowDialog();
    }

    private void btnGuidFont_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      fontGuid.ShowDialog();
    }

    private void btnQRColor_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      colorQR.ShowDialog();
    }

    private void btnCopyImage_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (pictureBox.Image != null)
      {
        Clipboard.SetImage(pictureBox.Image);
      }
    }

    private void btnPrint_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      PrintDocument printDocument = new PrintDocument();
      printDocument.DocumentName = "Game Card Generator";
      printDocument.DefaultPageSettings.Margins = new Margins(30, 30, 30, 30);

      addCardsToDictionary();

      printDocument.PrintPage += (object s, PrintPageEventArgs ev) =>
      {
        Graphics g = ev.Graphics;
        int w = ev.MarginBounds.Width;
        int h = ev.MarginBounds.Height;
        int x = ev.MarginBounds.X;
        int y = ev.MarginBounds.Y;

        Bitmap bitmap = createGameCard("1");
        float new_width = w / 2 - 15;
        float new_height = bitmap.Height * ((w / 2.0f) / bitmap.Width);
        float v_margin = (h - 4 * new_height) / 4;

        for (int i = 0; i < 4; i++)
        {
          bitmap = createNextCard();

          if (bitmap != null)
          {
            g.DrawImage(bitmap, x, y + i * new_height + v_margin * i, new_width, new_height);
          }
        }

        for (int i = 0; i < 4; i++)
        {
          bitmap = createNextCard();

          if (bitmap != null)
          {
            g.DrawImage(bitmap, w / 2 + 45, y + i * new_height + v_margin * i, new_width, new_height);
          }
        }

        ev.HasMorePages = cards.Count > 0;
      };

      PrintDialog printDialog = new PrintDialog();
      printDialog.Document = printDocument;

      if (printDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        printDocument.Print();
      }
    }

    private void btnExport_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SaveFileDialog sfd = new SaveFileDialog();
      sfd.Title = "Dışarı Aktar";
      sfd.Filter = "JPEG Resmi (*.jpg)|*.jpg|PNG Resmi (*.png)|*.png";
      sfd.FileName = "game-card";

      if (sfd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        string fileName = sfd.FileName;
        string tmpName = "";
        Bitmap bitmap;
        int num = 1;

        addCardsToDictionary();

        while ((bitmap = createNextCard()) != null)
        {
          tmpName = fileName.Replace(".", string.Format("-{02}", num) + ".");

          if (checkExportSquare.Checked)
          {
            int square = Math.Max(bitmap.Width, bitmap.Height);
            using (Bitmap squareBitmap = new Bitmap(square, square))
            {
              Graphics g = Graphics.FromImage(squareBitmap);
              g.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;
              g.CompositingQuality = System.Drawing.Drawing2D.CompositingQuality.HighQuality;
              g.TextRenderingHint = System.Drawing.Text.TextRenderingHint.AntiAlias;
              g.Clear(Color.White);
              g.DrawImage(bitmap, 
                squareBitmap.Width / 2 - bitmap.Width / 2, 
                squareBitmap.Height / 2 - bitmap.Height / 2);
              bitmap = (Bitmap)squareBitmap.Clone();
            }
          }

          bitmap.Save(tmpName , System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
          num++;
        }

        MessageBox.Show(num + " adet resim kaydedildi.");
      }
    }
  }
}

FormMain.Designer.cs: http://www.textsnip.com/9qs10r

namespace GameCardGenerator
{
  partial class FormMain
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.pictureBox = new System.Windows.Forms.PictureBox();
      this.btnGenerate = new System.Windows.Forms.Button();
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.textGuid = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.textCost = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.btnRandomGuid = new System.Windows.Forms.Button();
      this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.textTitle = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.btnTitleFont = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnCostFont = new System.Windows.Forms.Button();
      this.fontTitle = new System.Windows.Forms.FontDialog();
      this.fontCost = new System.Windows.Forms.FontDialog();
      this.fontGuid = new System.Windows.Forms.FontDialog();
      this.btnGuidFont = new System.Windows.Forms.Button();
      this.checkGenerateGuid = new System.Windows.Forms.CheckBox();
      this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.comboQREccLevel = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.label6 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.numQRPPM = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
      this.colorQR = new System.Windows.Forms.ColorDialog();
      this.btnQRColor = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnCopyImage = new System.Windows.Forms.Button();
      this.checkCopy = new System.Windows.Forms.CheckBox();
      this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
      this.btnExport = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnPrint = new System.Windows.Forms.Button();
      this.dataGridView = new System.Windows.Forms.DataGridView();
      this.cost = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
      this.count = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
      this.checkExportSquare = new System.Windows.Forms.CheckBox();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox)).BeginInit();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numQRPPM)).BeginInit();
      this.groupBox1.SuspendLayout();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGridView)).BeginInit();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // pictureBox
      // 
      this.pictureBox.BackColor = System.Drawing.Color.White;
      this.pictureBox.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.pictureBox.Name = "pictureBox";
      this.pictureBox.Size = new System.Drawing.Size(534, 300);
      this.pictureBox.TabIndex = 0;
      this.pictureBox.TabStop = false;
      // 
      // btnGenerate
      // 
      this.btnGenerate.Location = new System.Drawing.Point(556, 279);
      this.btnGenerate.Name = "btnGenerate";
      this.btnGenerate.Size = new System.Drawing.Size(162, 50);
      this.btnGenerate.TabIndex = 1;
      this.btnGenerate.Text = "OLUŞTUR";
      this.btnGenerate.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnGenerate.Click += new System.EventHandler(this.btnGenerate_Click);
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.AutoSize = true;
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(552, 12);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(49, 18);
      this.label1.TabIndex = 2;
      this.label1.Text = "GUID:";
      // 
      // textGuid
      // 
      this.textGuid.Location = new System.Drawing.Point(552, 33);
      this.textGuid.Name = "textGuid";
      this.textGuid.Size = new System.Drawing.Size(312, 24);
      this.textGuid.TabIndex = 3;
      // 
      // label2
      // 
      this.label2.AutoSize = true;
      this.label2.Location = new System.Drawing.Point(552, 80);
      this.label2.Name = "label2";
      this.label2.Size = new System.Drawing.Size(53, 18);
      this.label2.TabIndex = 4;
      this.label2.Text = "Miktar:";
      // 
      // textCost
      // 
      this.textCost.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 11F);
      this.textCost.Location = new System.Drawing.Point(552, 101);
      this.textCost.Name = "textCost";
      this.textCost.Size = new System.Drawing.Size(413, 24);
      this.textCost.TabIndex = 5;
      this.textCost.Text = "5";
      // 
      // btnRandomGuid
      // 
      this.btnRandomGuid.Location = new System.Drawing.Point(870, 31);
      this.btnRandomGuid.Name = "btnRandomGuid";
      this.btnRandomGuid.Size = new System.Drawing.Size(95, 28);
      this.btnRandomGuid.TabIndex = 6;
      this.btnRandomGuid.Text = "RASTGELE";
      this.btnRandomGuid.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnRandomGuid.Click += new System.EventHandler(this.btnRandomGuid_Click);
      // 
      // label3
      // 
      this.label3.AutoSize = true;
      this.label3.Location = new System.Drawing.Point(552, 148);
      this.label3.Name = "label3";
      this.label3.Size = new System.Drawing.Size(52, 18);
      this.label3.TabIndex = 7;
      this.label3.Text = "Başlık:";
      // 
      // textTitle
      // 
      this.textTitle.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 11F);
      this.textTitle.Location = new System.Drawing.Point(552, 169);
      this.textTitle.Name = "textTitle";
      this.textTitle.Size = new System.Drawing.Size(413, 24);
      this.textTitle.TabIndex = 8;
      this.textTitle.Text = "PUAN KARTI";
      // 
      // btnTitleFont
      // 
      this.btnTitleFont.Location = new System.Drawing.Point(971, 167);
      this.btnTitleFont.Name = "btnTitleFont";
      this.btnTitleFont.Size = new System.Drawing.Size(67, 28);
      this.btnTitleFont.TabIndex = 9;
      this.btnTitleFont.Text = "FONT";
      this.btnTitleFont.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnTitleFont.Click += new System.EventHandler(this.btnTitleFont_Click);
      // 
      // btnCostFont
      // 
      this.btnCostFont.Location = new System.Drawing.Point(971, 99);
      this.btnCostFont.Name = "btnCostFont";
      this.btnCostFont.Size = new System.Drawing.Size(67, 28);
      this.btnCostFont.TabIndex = 10;
      this.btnCostFont.Text = "FONT";
      this.btnCostFont.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnCostFont.Click += new System.EventHandler(this.btnCostFont_Click);
      // 
      // fontTitle
      // 
      this.fontTitle.Color = System.Drawing.Color.White;
      this.fontTitle.Font = new System.Drawing.Font("Lucida Sans Typewriter", 27.75F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.fontTitle.ShowColor = true;
      // 
      // fontCost
      // 
      this.fontCost.Color = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(64)))), ((int)(((byte)(64)))), ((int)(((byte)(64)))));
      this.fontCost.Font = new System.Drawing.Font("Rosewood Std Regular", 129.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.fontCost.ShowColor = true;
      // 
      // fontGuid
      // 
      this.fontGuid.Color = System.Drawing.Color.DimGray;
      this.fontGuid.Font = new System.Drawing.Font("Lucida Sans Typewriter", 14.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.fontGuid.ShowColor = true;
      // 
      // btnGuidFont
      // 
      this.btnGuidFont.Location = new System.Drawing.Point(971, 31);
      this.btnGuidFont.Name = "btnGuidFont";
      this.btnGuidFont.Size = new System.Drawing.Size(67, 28);
      this.btnGuidFont.TabIndex = 11;
      this.btnGuidFont.Text = "FONT";
      this.btnGuidFont.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnGuidFont.Click += new System.EventHandler(this.btnGuidFont_Click);
      // 
      // checkGenerateGuid
      // 
      this.checkGenerateGuid.AutoSize = true;
      this.checkGenerateGuid.Checked = true;
      this.checkGenerateGuid.CheckState = System.Windows.Forms.CheckState.Checked;
      this.checkGenerateGuid.Location = new System.Drawing.Point(743, 279);
      this.checkGenerateGuid.Name = "checkGenerateGuid";
      this.checkGenerateGuid.Size = new System.Drawing.Size(174, 22);
      this.checkGenerateGuid.TabIndex = 12;
      this.checkGenerateGuid.Text = "Sonraki için GUID üret";
      this.checkGenerateGuid.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // label4
      // 
      this.label4.AutoSize = true;
      this.label4.Location = new System.Drawing.Point(552, 212);
      this.label4.Name = "label4";
      this.label4.Size = new System.Drawing.Size(0, 18);
      this.label4.TabIndex = 13;
      // 
      // label5
      // 
      this.label5.AutoSize = true;
      this.label5.Location = new System.Drawing.Point(552, 212);
      this.label5.Name = "label5";
      this.label5.Size = new System.Drawing.Size(129, 18);
      this.label5.TabIndex = 14;
      this.label5.Text = "QR ECC Seviyesi:";
      // 
      // comboQREccLevel
      // 
      this.comboQREccLevel.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
      this.comboQREccLevel.FormattingEnabled = true;
      this.comboQREccLevel.Items.AddRange(new object[] {
      "Düşük",
      "Orta",
      "İyi",
      "Yüksek"});
      this.comboQREccLevel.Location = new System.Drawing.Point(552, 233);
      this.comboQREccLevel.Name = "comboQREccLevel";
      this.comboQREccLevel.Size = new System.Drawing.Size(121, 26);
      this.comboQREccLevel.TabIndex = 15;
      // 
      // label6
      // 
      this.label6.AutoSize = true;
      this.label6.Location = new System.Drawing.Point(687, 212);
      this.label6.Name = "label6";
      this.label6.Size = new System.Drawing.Size(169, 18);
      this.label6.TabIndex = 16;
      this.label6.Text = "QR Modül başına piksel:";
      // 
      // numQRPPM
      // 
      this.numQRPPM.Location = new System.Drawing.Point(690, 233);
      this.numQRPPM.Name = "numQRPPM";
      this.numQRPPM.Size = new System.Drawing.Size(166, 24);
      this.numQRPPM.TabIndex = 17;
      this.numQRPPM.Value = new decimal(new int[] {
      5,
      0,
      0,
      0});
      // 
      // colorQR
      // 
      this.colorQR.Color = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(64)))), ((int)(((byte)(64)))), ((int)(((byte)(64)))));
      this.colorQR.FullOpen = true;
      this.colorQR.SolidColorOnly = true;
      // 
      // btnQRColor
      // 
      this.btnQRColor.Location = new System.Drawing.Point(911, 212);
      this.btnQRColor.Name = "btnQRColor";
      this.btnQRColor.Size = new System.Drawing.Size(127, 47);
      this.btnQRColor.TabIndex = 18;
      this.btnQRColor.Text = "QR RENK";
      this.btnQRColor.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnQRColor.Click += new System.EventHandler(this.btnQRColor_Click);
      // 
      // btnCopyImage
      // 
      this.btnCopyImage.Location = new System.Drawing.Point(12, 318);
      this.btnCopyImage.Name = "btnCopyImage";
      this.btnCopyImage.Size = new System.Drawing.Size(149, 30);
      this.btnCopyImage.TabIndex = 19;
      this.btnCopyImage.Text = "Resmi Kopyala";
      this.btnCopyImage.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnCopyImage.Click += new System.EventHandler(this.btnCopyImage_Click);
      // 
      // checkCopy
      // 
      this.checkCopy.AutoSize = true;
      this.checkCopy.Location = new System.Drawing.Point(743, 307);
      this.checkCopy.Name = "checkCopy";
      this.checkCopy.Size = new System.Drawing.Size(80, 22);
      this.checkCopy.TabIndex = 20;
      this.checkCopy.Text = "Kopyala";
      this.checkCopy.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // groupBox1
      // 
      this.groupBox1.Controls.Add(this.checkExportSquare);
      this.groupBox1.Controls.Add(this.btnExport);
      this.groupBox1.Controls.Add(this.btnPrint);
      this.groupBox1.Controls.Add(this.dataGridView);
      this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(12, 365);
      this.groupBox1.Name = "groupBox1";
      this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(1026, 184);
      this.groupBox1.TabIndex = 21;
      this.groupBox1.TabStop = false;
      this.groupBox1.Text = "Oluştur ve Yazdır";
      // 
      // btnExport
      // 
      this.btnExport.Location = new System.Drawing.Point(302, 111);
      this.btnExport.Name = "btnExport";
      this.btnExport.Size = new System.Drawing.Size(162, 34);
      this.btnExport.TabIndex = 2;
      this.btnExport.Text = "Dışarı Aktar";
      this.btnExport.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnExport.Click += new System.EventHandler(this.btnExport_Click);
      // 
      // btnPrint
      // 
      this.btnPrint.Location = new System.Drawing.Point(302, 23);
      this.btnPrint.Name = "btnPrint";
      this.btnPrint.Size = new System.Drawing.Size(162, 34);
      this.btnPrint.TabIndex = 1;
      this.btnPrint.Text = "YAZDIR";
      this.btnPrint.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnPrint.Click += new System.EventHandler(this.btnPrint_Click);
      // 
      // dataGridView
      // 
      this.dataGridView.AllowUserToOrderColumns = true;
      this.dataGridView.ColumnHeadersHeightSizeMode = System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
      this.dataGridView.Columns.AddRange(new System.Windows.Forms.DataGridViewColumn[] {
      this.cost,
      this.count});
      this.dataGridView.Location = new System.Drawing.Point(6, 23);
      this.dataGridView.Name = "dataGridView";
      this.dataGridView.Size = new System.Drawing.Size(290, 150);
      this.dataGridView.TabIndex = 0;
      // 
      // cost
      // 
      this.cost.HeaderText = "Miktar";
      this.cost.Name = "cost";
      // 
      // count
      // 
      this.count.HeaderText = "Adet";
      this.count.Name = "count";
      // 
      // checkExportSquare
      // 
      this.checkExportSquare.AutoSize = true;
      this.checkExportSquare.Location = new System.Drawing.Point(302, 151);
      this.checkExportSquare.Name = "checkExportSquare";
      this.checkExportSquare.Size = new System.Drawing.Size(130, 22);
      this.checkExportSquare.TabIndex = 22;
      this.checkExportSquare.Text = "Resmi kare yap";
      this.checkExportSquare.UseVisualStyleBackColor = true;
      // 
      // FormMain
      // 
      this.AcceptButton = this.btnGenerate;
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.None;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(1050, 561);
      this.Controls.Add(this.groupBox1);
      this.Controls.Add(this.checkCopy);
      this.Controls.Add(this.btnCopyImage);
      this.Controls.Add(this.btnQRColor);
      this.Controls.Add(this.numQRPPM);
      this.Controls.Add(this.label6);
      this.Controls.Add(this.comboQREccLevel);
      this.Controls.Add(this.label5);
      this.Controls.Add(this.label4);
      this.Controls.Add(this.checkGenerateGuid);
      this.Controls.Add(this.btnGuidFont);
      this.Controls.Add(this.btnCostFont);
      this.Controls.Add(this.btnTitleFont);
      this.Controls.Add(this.textTitle);
      this.Controls.Add(this.label3);
      this.Controls.Add(this.btnRandomGuid);
      this.Controls.Add(this.textCost);
      this.Controls.Add(this.label2);
      this.Controls.Add(this.textGuid);
      this.Controls.Add(this.label1);
      this.Controls.Add(this.btnGenerate);
      this.Controls.Add(this.pictureBox);
      this.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 11F);
      this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedSingle;
      this.MaximizeBox = false;
      this.Name = "FormMain";
      this.Text = "Oyun Kartı Oluşturucu";
      this.Load += new System.EventHandler(this.FormMain_Load);
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox)).EndInit();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numQRPPM)).EndInit();
      this.groupBox1.ResumeLayout(false);
      this.groupBox1.PerformLayout();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGridView)).EndInit();
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox;
    private System.Windows.Forms.Button btnGenerate;
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private System.Windows.Forms.TextBox textGuid;
    private System.Windows.Forms.Label label2;
    private System.Windows.Forms.TextBox textCost;
    private System.Windows.Forms.Button btnRandomGuid;
    private System.Windows.Forms.Label label3;
    private System.Windows.Forms.TextBox textTitle;
    private System.Windows.Forms.Button btnTitleFont;
    private System.Windows.Forms.Button btnCostFont;
    private System.Windows.Forms.FontDialog fontTitle;
    private System.Windows.Forms.FontDialog fontCost;
    private System.Windows.Forms.FontDialog fontGuid;
    private System.Windows.Forms.Button btnGuidFont;
    private System.Windows.Forms.CheckBox checkGenerateGuid;
    private System.Windows.Forms.Label label4;
    private System.Windows.Forms.Label label5;
    private System.Windows.Forms.ComboBox comboQREccLevel;
    private System.Windows.Forms.Label label6;
    private System.Windows.Forms.NumericUpDown numQRPPM;
    private System.Windows.Forms.ColorDialog colorQR;
    private System.Windows.Forms.Button btnQRColor;
    private System.Windows.Forms.Button btnCopyImage;
    private System.Windows.Forms.CheckBox checkCopy;
    private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
    private System.Windows.Forms.DataGridView dataGridView;
    private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn cost;
    private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn count;
    private System.Windows.Forms.Button btnPrint;
    private System.Windows.Forms.Button btnExport;
    private System.Windows.Forms.CheckBox checkExportSquare;
  }
}

 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git