Veritabanı İşlemleri-2

Veritabanı işlemleri uygulamamıza devam ediyoruz...

Bir önceki dersimizde Kaydetme işlemini yapmıştık . Bu dersimizde ise Güncelleme işlemini göreceğiz.Bunun için form tasarımımız aşağıdaki resimde olduğu gibidir.Nasıl bir işlem yapacağız?

Kullanıcı ListViewden hangi kaydı seçerse o kaydın id değeri ile bilgileri yukarıda bulunan TextBox elemanlarının içini dolduracağız . Daha sonra kullanıcı gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna bastığında yine id göre güncelleme yapacağız.Kodlarımız aşağıda verilmiştir.


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.OleDb;namespace WindowsFormsApplication1

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        //Bağlantı Metni

        OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sanalkurs.accdb");

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

        //Button1 Clik Olayı

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            int idbelirle;

            baglanti.Open();

            idbelirle = Convert.ToInt32(listView1.SelectedItems[0].Text);

            OleDbCommand guncelle = new OleDbCommand("UPDATE kisi SET adi ='"+adi.Text+"' , soyadi ='"+soyadi.Text+"' , meslek ='"+meslek.Text+"'  WHERE (id ="+idbelirle+" )", baglanti);

            guncelle.ExecuteNonQuery();

            baglanti.Close();

            listele();

        }

        //Veritabanındaki bilgileri listviewe aktarmak için metot hazırladık

        public void listele()

        {

            baglanti.Open();

            OleDbCommand sec = new OleDbCommand("SELECT * FROM kisi",baglanti);

            OleDbDataReader oku = null;

            oku = sec.ExecuteReader();

            while (oku.Read())

            {

                ListViewItem kisi = new ListViewItem(oku["id"].ToString());

                kisi.SubItems.Add(oku["adi"].ToString());

                kisi.SubItems.Add(oku["soyadi"].ToString());

                kisi.SubItems.Add(oku["meslek"].ToString());

                listView1.Items.Add(kisi);

            }

            oku.Close();

            baglanti.Close();

        }

        //LisView de seçtiğimiz kaydın bilgilerini yukarı Textbox kutularının içine aktarmak için metot hazırlıyoruz

        public void kutularidoldur()

        {

            int idbelirle;

            baglanti.Open();

            idbelirle = Convert.ToInt32(listView1.SelectedItems[0].Text);

            OleDbCommand sec = new OleDbCommand("SELECT * FROM kisi WHERE(id="+idbelirle+")", baglanti);

            OleDbDataReader oku = null;

            oku = sec.ExecuteReader();

            oku.Read();

            {

               id.Text=(oku["id"].ToString());

               adi.Text= (oku["adi"].ToString());

               soyadi.Text =(oku["soyadi"].ToString());

               meslek.Text=(oku["meslek"].ToString());

            }

            oku.Close();

            baglanti.Close();

        }

        //Listview click olayı

        private void listView1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            kutularidoldur();

        }

    }

}Karşılaştığınız hataları lütfen yorum olarak belirtin.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git