Sıradışı Form

C#'de yapılmış sıradışı bir form örneğini ele alalım bu derste.

C#'de yapılmış sıradışı bir form örneğini ele alalım bu derste.
using System;

using System.Drawing;

using System.Collections;

using System.ComponentModel;

using System.Windows.Forms;

using System.Data;namespace Form_Sıradışı_2

{

 /// <summary>

 /// Summary description for Form1.

 /// </summary>

 public class Form1 : System.Windows.Forms.Form

 {

  internal System.Windows.Forms.Button button3;

  internal System.Windows.Forms.Button button2;

  internal System.Windows.Forms.Button button1;

  /// <summary>

  /// Required designer variable.

  /// </summary>

  private System.ComponentModel.Container components = null;  public Form1()

  {

   //

   // Required for Windows Form Designer support

   //

   InitializeComponent();   //

   // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call

   //

  }  /// <summary>

  /// Clean up any resources being used.

  /// </summary>

  protected override void Dispose( bool disposing )

  {

   if( disposing )

   {

    if (components != null) 

    {

     components.Dispose();

    }

   }

   base.Dispose( disposing );

  }        #region Windows Form Designer generated code

  /// <summary>

  /// Required method for Designer support - do not modify

  /// the contents of this method with the code editor.

  /// </summary>

  private void InitializeComponent()

  {

      this.button3 = new System.Windows.Forms.Button();

      this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();

      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();

      this.SuspendLayout();

      // 

      // button3

      // 

      this.button3.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));

      this.button3.BackColor = System.Drawing.Color.Blue;

      this.button3.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));

      this.button3.ForeColor = System.Drawing.Color.White;

      this.button3.Location = new System.Drawing.Point(828, 8);

      this.button3.Name = "button3";

      this.button3.Size = new System.Drawing.Size(24, 23);

      this.button3.TabIndex = 5;

      this.button3.Text = "x";

      this.button3.UseVisualStyleBackColor = false;

      this.button3.Click += new System.EventHandler(this.button3_Click);

      // 

      // button2

      // 

      this.button2.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));

      this.button2.BackColor = System.Drawing.Color.Blue;

      this.button2.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));

      this.button2.ForeColor = System.Drawing.Color.White;

      this.button2.Location = new System.Drawing.Point(804, 8);

      this.button2.Name = "button2";

      this.button2.Size = new System.Drawing.Size(24, 23);

      this.button2.TabIndex = 4;

      this.button2.Text = "-";

      this.button2.UseVisualStyleBackColor = false;

      this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);

      // 

      // button1

      // 

      this.button1.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));

      this.button1.BackColor = System.Drawing.Color.Blue;

      this.button1.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));

      this.button1.ForeColor = System.Drawing.Color.White;

      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(780, 8);

      this.button1.Name = "button1";

      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(24, 23);

      this.button1.TabIndex = 3;

      this.button1.Text = "_";

      this.button1.UseVisualStyleBackColor = false;

      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);

      // 

      // Form1

      // 

      this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);

      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(860, 438);

      this.Controls.Add(this.button3);

      this.Controls.Add(this.button2);

      this.Controls.Add(this.button1);

      this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None;

      this.Name = "Form1";

      this.Text = "Form1";

      this.Paint += new System.Windows.Forms.PaintEventHandler(this.Form1_Paint);

      this.MouseDown += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.Form1_MouseDown);

      this.MouseMove += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.Form1_MouseMove);

      this.ResumeLayout(false);  }

        #endregion  /// <summary>

  /// The main entry point for the application.

  /// </summary>

  [STAThread]

  static void Main() 

  {

   Application.Run(new Form1());

  }  private void Form1_Paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)

  {

   System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath Grafik_Şekli;

   Grafik_Şekli = new System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath();

   //0,0 noktasından formun genişiği kadar 90 pixel yüksekliğinde

   //bir dikdörtgen çiz

   Grafik_Şekli.AddRectangle(new Rectangle(0, 0, this.ClientSize.Width, 90));

   //95 punto büyüklükte Tahoma fontuyla kalın olarak Sıradışı Form Yaz

   Grafik_Şekli.AddString("ŞUAYİP KAMBUR", 

    new FontFamily("Tahoma"),

    (int) FontStyle.Bold, 

    (float) 95,

    new PointF(0, 100), 

    new StringFormat(StringFormat.GenericDefault));

   //Formun altına, formun genişiği kadar 90 pixel yüksekliğinde

   //bir dikdörtgen daha çiz

   Grafik_Şekli.AddRectangle(new Rectangle(0, this.ClientSize.Height - 90, 

    this.ClientSize.Width, 90));

   //Bu şekli forma uygula

   this.Region = new Region(Grafik_Şekli);

  }  Point tıklanan_nokta;

  private void Form1_MouseDown(object sender, 

   System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)

  {

   //Farenin tıklandığı noktadaki koordinatlarını al

   tıklanan_nokta = new Point(e.X, e.Y);

  }  private void Form1_MouseMove(object sender, 

   System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)

  {

   //Sol tuş basılı olarak hareket ettiriliyorsa formu taşı

   if (e.Button == MouseButtons.Left)

   {

    Point Koordinatlar;

    Koordinatlar = Control.MousePosition;

    Koordinatlar.Offset(-tıklanan_nokta.X, -tıklanan_nokta.Y);

    this.Location = Koordinatlar;

   }

  }  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)

  {

   this.WindowState = FormWindowState.Minimized;

  }  private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e)

  {

   if (this.WindowState == FormWindowState.Maximized)

    this.WindowState = FormWindowState.Normal;

   else

    this.WindowState = FormWindowState.Maximized;

  }  private void button3_Click(object sender, System.EventArgs e)

  {

   this.Close();

  } }

}


  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git