MySQL Tablolar Yaratma

MySQL Tablolar Yaratma

İlk olarak, tablo oluşturma komutu aşağıdaki ayrıntıları gerektirir: Tablonun adı, Alanların Adı, Her alan için tanımlar.

Sözdizimi

İşte bir MySQL tablosu oluşturmak için genel bir SQL sözdizimi 

CREATE TABLE table_name (column_name column_type);

Şimdi, Dersler veritabanında aşağıdaki tablo oluşturacağız.

dersler_tarix(
  tarix_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  tarix_title VARCHAR(100) NOT NULL,
  tarix_author VARCHAR(40) NOT NULL,
  submission_date DATE,
  PRIMARY KEY ( tarix_id )
);

Burada, birkaç öğenin açıklaması gerekiyor 

 • Alan Özniteliği NOT NULL, bu alanın NULL olmasını istemediğimiz için kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bir kullanıcı bir BOş değerli bir kayıt oluşturmaya çalışırsa, MySQL hatayı artıracaktır.
 • Alan Özniteliği AUTO_INCREMENT, MySQL'e devam etmesini ve bir sonraki kullanılabilir numarayı kimlik alanına eklemesini söyler.
 • Anahtar Kelime PRİMARY KEY, bir sütunu birincil anahtar olarak tanımlamak için kullanılır. Birincil anahtarı tanımlamak için virgülle ayrılmış birden çok sütun kullanabilirsiniz.

Komut İstemi'nden Tablolar Oluşturma

MySQL tablosunu mysql isteminden oluşturmak kolaydır. Bir tablo oluşturmak için CREATE TABLE SQL komutunu kullanacaksınız.

Örnek

İşte bir örnektir, dersler_tarix

root@host# mysql -u root -p
Enter password:*******
mysql> use dersler;
Database changed
mysql> CREATE TABLE dersler_tarix(
  -> tarix_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  -> tarix_title VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> tarix_author VARCHAR(40) NOT NULL,
  -> submission_date DATE,
  -> PRIMARY KEY ( tarix_id )
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)
mysql>

NOT - SQL komutu sonunda noktalı virgül (;) koyana kadar MySQL komutları sonlandırmaz.

PHP Komut Dosyasını Kullanarak Tablolar Oluşturma

Herhangi bir veritabanında yeni tablo oluşturmak için, PHP işlevi mysql_query () kullanmanız gerekir. Bir tablo oluşturmak için ikinci argümanını uygun bir SQL komutuyla geçireceksiniz.

Örnek
Aşağıdaki program PHP betiğini kullanarak bir tablo oluşturmak için bir örnektir -

<html>
  <head>
   <title>Creating MySQL Tables</title>
  </head>
  <body>
   <?php
     $dbhost = 'localhost:3036';
     $dbuser = 'root';
     $dbpass = 'rootpassword';
     $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
     if(! $conn ) {
      die('Could not connect: ' . mysql_error());
     }
     echo 'Connected successfully<br />';
     $sql = "CREATE TABLE dersler_tarix( ".
      "tarix_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, ".
      "tarix_title VARCHAR(100) NOT NULL, ".
      "tarix_author VARCHAR(40) NOT NULL, ".
      "submission_date DATE, ".
      "PRIMARY KEY ( tarix_id )); ";
     mysql_select_db( 'dersler' );
     $retval = mysql_query( $sql, $conn );
     if(! $retval ) {
      die('Could not create table: ' . mysql_error());
     }
     echo "Table created successfullyn";
     mysql_close($conn);
   ?>
  </body>
</html>

 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git