MySQL Komutlar

Bu dersimizde MySQL'de kullandığımız komut listelerine bir göz atalım.

Bu dersimizde MySQL'de kullandığımız komut listelerine bir göz atalım.

CREATE DATABASE: Yeni bir veritabanı üretir
CREATE TABLE: Yeni bir tablo üretir
INSERT INTO: Veritabanına yeni kayıt ekler
SELECT FROM: Veritabanından bilgi okumaya yarar
WHERE: Yapılan işlemin etkileyeceği sütunları belirtir
ORDER BY: Seçim işleminde sıralama veya tersten sıralama yapar
UPDATE SET: Veritabanında değişiklik yapar
DELETE FROM: Bilgi siler

Yukarıdakiler temel SQL komutlarıdır ve neredeyse her türlü veritabanında geçerlidir. Aşağıdaki komutlar ise özel durumlarda kullanılabilir.

SHOW TABLE: Tabloların listesini verir
DESCRIBE: Tablo sütunlarının adını yazar
DROP DATABASE: Veritabanını toptan siler
DROP TABLE: Tabloyu toptan siler (Dikkat edin sadece içini boşaltmaz. tablo tarih olur, yanlış kullanmayın)
TRUNCATE TABLE: Tablodaki bilgileri siler, Tablo ayarlarını sıfırlar
ALTER DATABASE: Veri tabanının öz niteliklerini değiştirir.
ALTER TABLE: Tabloya alan ekleme, tablodaki alanı düzenleme ve silme işlemlerini yapar.
ALTER VIEW: Görünüm değiştirmede kullanılır.
CREATE DATABASE:Yeni bir veritabanı oluşturur.
CREATE INDEX:Yeni bir index oluşturur.
CREATE TABLE: Yebi bir tablo oluşturur.
DELETE: Belirtilen tablodan yeri WHERE deyimi ile saptanan satırı siler.
DROP DATABASE: Belirtilen veritabanını siler.
DROP INDEX: Belirtilen index i siler.
DROP TABLE: Belirtilen tabloyu siler.
DROP USER: Belirtilen kullanıcıyı siler ama kullanıcının sahip olduğu ; tablo, database ,vsvs silinmez.
INSERT: Tabloya yeni bir satır ekler.
RENAME TABLE: Var olan tablonun adını değiştirir.
SELECT: Veri tabanındaki tablonun tamamını yada WHERE ile belirtilen alanı gösterir.

Diğer Mysql Komutları

[*] ALTER DATABASE
[*] ALTER TABLE
[*] ALTER VIEW
[*] ANALYZE TABLE
[*] BACKUP TABLE
[*] CACHE INDEX
[*] CHANGE MASTER TO
[*] CHECK TABLE
[*] CHECKSUM TABLE
[*] COMMIT
[*] CREATE DATABASE
[*] CREATE INDEX
[*] CREATE TABLE
[*] CREATE VIEW
[*] DELETE
[*] DESCRIBE
[*] DO
[*] DROP DATABASE
[*] DROP INDEX
[*] DROP TABLE
[*] DROP USER
[*] DROP VIEW
[*] EXPLAIN
[*] FLUSH
[*] GRANT
[*] HANDLER
[*] INSERT
[*] JOIN
[*] KILL
[*] LOAD DATA FROM MASTER
[*] LOAD DATA INFILE
[*] LOAD INDEX INTO CACHE
[*] LOAD TABLE...FROM MASTER
[*] LOCK TABLES
[*] OPTIMIZE TABLE
[*] PURGE MASTER LOGS
[*] RENAME TABLE
[*] REPAIR TABLE
[*] REPLACE
[*] RESET
[*] RESET MASTER
[*] RESET SLAVE
[*] RESTORE TABLE
[*] REVOKE
[*] ROLLBACK
[*] ROLLBACK TO SAVEPOINT
[*] SAVEPOINT
[*] SELECT
[*] SET
[*] SET PASSWORD
[*] SET SQL_LOG_BIN
[*] SET TRANSACTION
[*] SHOW BINLOG EVENTS
[*] SHOW CHARACTER SET
[*] SHOW COLLATION
[*] SHOW COLUMNS
[*] SHOW CREATE DATABASE
[*] SHOW CREATE TABLE
[*] SHOW CREATE VIEW
[*] SHOW DATABASES
[*] SHOW ENGINES
[*] SHOW ERRORS
[*] SHOW GRANTS
[*] SHOW INDEX
[*] SHOW INNODB STATUS
[*] SHOW LOGS
[*] SHOW MASTER LOGS
[*] SHOW MASTER STATUS
[*] SHOW PRIVILEGES
[*] SHOW PROCESSLIST
[*] SHOW SLAVE HOSTS
[*] SHOW SLAVE STATUS
[*] SHOW STATUS
[*] SHOW TABLE STATUS
[*] SHOW TABLES
[*] SHOW VARIABLES
[*] SHOW WARNINGS
[*] START SLAVE
[*] START TRANSACTION
[*] STOP SLAVE
[*] TRUNCATE TABLE
[*] UNION
[*] UNLOCK TABLES
[*] USE

KELİME İŞLEMLERİ

[*] AES_DECRYPT
[*] AES_ENCRYPT
[*] ASCII
[*] BIN
[*] BINARY
[*] BIT_LENGTH
[*] CHAR
[*] CHAR_LENGTH
[*] CHARACTER_LENGTH
[*] COMPRESS
[*] CONCAT
[*] CONCAT_WS
[*] CONV
[*] DECODE
[*] DES_DECRYPT
[*] DES_ENCRYPT
[*] ELT
[*] ENCODE
[*] ENCRYPT
[*] EXPORT_SET
[*] FIELD
[*] FIND_IN_SET
[*] HEX
[*] INET_ATON
[*] INET_NTOA
[*] INSERT
[*] INSTR
[*] LCASE
[*] LEFT
[*] LENGTH
[*] LOAD_FILE
[*] LOCATE
[*] LOWER
[*] LPAD
[*] LTRIM
[*] MAKE_SET
[*] MATCH AGAINST
[*] MD5
[*] MID
[*] OCT
[*] OCTET_LENGTH
[*] OLD_PASSWORD
[*] ORD
[*] PASSWORD
[*] POSITION
[*] QUOTE
[*] REPEAT
[*] REPLACE
[*] REVERSE
[*] RIGHT
[*] RPAD
[*] RTRIM
[*] SHA
[*] SHA1
[*] SOUNDEX
[*] SPACE
[*] STRCMP
[*] SUBSTRING
[*] SUBSTRING_INDEX
[*] TRIM
[*] UCASE
[*] UNCOMPRESS
[*] UNCOMPRESSED_LENGTH
[*] UNHEX
[*] UPPER

ZAMAN FONKSİYONLARI

[*] ADDDATE
[*] ADDTIME
[*] CONVERT_TZ
[*] CURDATE
[*] CURRENT_DATE
[*] CURRENT_TIME
[*] CURRENT_TIMESTAMP
[*] CURTIME
[*] DATE
[*] DATE_ADD
[*] DATE_FORMAT
[*] DATE_SUB
[*] DATEDIFF
[*] DAY
[*] DAYNAME
[*] DAYOFMONTH
[*] DAYOFWEEK
[*] DAYOFYEAR
[*] EXTRACT
[*] FROM_DAYS
[*] FROM_UNIXTIME
[*] GET_FORMAT
[*] HOUR
[*] LAST_DAY
[*] LOCALTIME
[*] LOCALTIMESTAMP
[*] MAKEDATE
[*] MAKETIME
[*] MICROSECOND
[*] MINUTE
[*] MONTH
[*] MONTHNAME
[*] NOW
[*] PERIOD_ADD
[*] PERIOD_DIFF
[*] QUARTER
[*] SEC_TO_TIME
[*] SECOND
[*] STR_TO_DATE
[*] SUBDATE
[*] SUBTIME
[*] SYSDATE
[*] TIME
[*] TIMEDIFF
[*] TIMESTAMP
[*] TIMESTAMPDIFF
[*] TIMESTAMPADD
[*] TIME_FORMAT
[*] TIME_TO_SEC
[*] TO_DAYS
[*] UNIX_TIMESTAMP
[*] UTC_DATE
[*] UTC_TIME
[*] UTC_TIMESTAMP
[*] WEEK
[*] WEEKDAY
[*] WEEKOFYEAR
[*] YEAR
[*] YEARWEEK

MATEMATİK İŞLEMLERİ

[*] ABS
[*] ACOS
[*] ASIN
[*] ATAN
[*] ATAN2
[*] AVG
[*] BIT_AND
[*] BIT_OR
[*] BIT_XOR
[*] CEIL
[*] CEILING
[*] COS
[*] COT
[*] COUNT
[*] CRC32
[*] DEGREES
[*] EXP
[*] FLOOR
[*] FORMAT
[*] GREATEST
[*] GROUP_CONCAT
[*] LEAST
[*] LN
[*] LOG
[*] LOG2
[*] LOG10
[*] MAX
[*] MIN
[*] MOD
[*] PI
[*] POW
[*] POWER
[*] RADIANS
[*] RAND
[*] ROUND
[*] SIGN
[*] SIN
[*] SQRT
[*] STD
[*] STDDEV
[*] SUM
[*] TAN
[*] TRUNCATE
[*] VARIANCE

Eminim işinize yarar. Kolay gelsin.

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git