Delphi'de Digital Saat Yapımı

Delphi programlama dili ile yapılan Digital Saat programını görelim. Programda amaç, Timer, Datetimepicker, Popup Menu bileşenlerini kullanabilmeyi öğrenmektir.

Delphi programlama dili ile yapılan Digital Saat programını görelim. Programda amaç, Timer, Datetimepicker, Popup Menu bileşenlerini kullanabilmeyi öğrenmektir.

Ekran çıktısı:
unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls, Menus;

type

TForm1 = class(TForm)

DateTimePicker1: TDateTimePicker;

Timer1: TTimer;

Label2: TLabel;

PopupMenu1: TPopupMenu;

effaflk1: TMenuItem;

N1: TMenuItem;

Kapat1: TMenuItem;

EnDk1: TMenuItem;

Dk1: TMenuItem;

Orta1: TMenuItem;

Yksek1: TMenuItem;

procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure EnDk1Click(Sender: TObject);

procedure Dk1Click(Sender: TObject);

procedure Orta1Click(Sender: TObject);

procedure Yksek1Click(Sender: TObject);

procedure Kapat1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);//Timer kullanım amacı saniyede bir bu eşitlemeler yapılarak Digital Saatimizden görüntü alabiliyoruz.begin

DateTimePicker1.Time:=Time;//DateTimePicker bileşeni sistem saatine eşitleniyor.DateTimePicker1.Date:=Date;//DateTimePicker bileşeni sistem tarihine eşitleniyor.label2.Caption:=datetostr(DateTimePicker1.date)+#13+?  ?+timetostr(DateTimePicker1.time);//Üst satırda ise label bileşenine tarih ile saat yazdırılıyor.end;procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);//İlk görünümde Digital Saatimize sistem saat ve tarihi gösteriliyor.beginDateTimePicker1.Time:=Time;DateTimePicker1.Date:=Date;label2.Caption:=datetostr(DateTimePicker1.date)+#13+?  ?+timetostr(DateTimePicker1.time);end;procedure TForm1.EnDk1Click(Sender: TObject);beginAlphaBlend:=false;//Şeffaflık faaliyeti.Dk1.Checked:=FALSE;Orta1.Checked:=FALSE;Yksek1.Checked:=FALSE;EnDk1.Checked:=TRUE;end;procedure TForm1.Dk1Click(Sender: TObject);beginAlphaBlend:=TRUE;//Şeffaflık faaliyeti.AlphaBlendValue:=200;//Şeffaflık seviyesi.Dk1.Checked:=TRUE;Orta1.Checked:=FALSE;Yksek1.Checked:=FALSE;EnDk1.Checked:=FALSE;end;procedure TForm1.Orta1Click(Sender: TObject);beginAlphaBlend:=TRUE;AlphaBlendValue:=100;Dk1.Checked:=FALSE;Orta1.Checked:=TRUE;Yksek1.Checked:=FALSE;EnDk1.Checked:=FALSE;end;procedure TForm1.Yksek1Click(Sender: TObject);beginAlphaBlend:=TRUE;AlphaBlendValue:=50;Dk1.Checked:=FALSE;Orta1.Checked:=FALSE;Yksek1.Checked:=TRUE;EnDk1.Checked:=FALSE;end;procedure TForm1.Kapat1Click(Sender: TObject);beginClose;//Programı kapat.end;end.

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

güzel bir paylaşım olmuş. teşekkürler
Acaba .exe Dosyasını atabilir misiniz ? :D

Yukarı Git